16071802   IQ58/07 Karastan Pruitt-Igoe Housing Maison Bordeaux Ur-Ottopia House Palace of Ottopia House for Otto 5, 6, 7 Maison Millennium 002 Villa Skeleton Good-Bye House Sober House 2 House of Shadows Bye Gooding Trice House Gooding Trice Villa Trivilla Savoye Villa Plus Ultra Courthouse Plus Ultra Villa Savoye Shadowed Savoye Shadows Annexation plans   6458i09

15070101   analogous buildings plans   2286i08
15063001   analogous buildings plans   2286i07

14051803   plan 22002   2359i02

09010801   Villa Savoye derivatives plans   3392oi01

050406b   elevations   2350i16
050406a   plans   2359i01